Vedtekter for NRKK - Nordmøre og Romsdal Kjøretøyhistorisk Klubb

Sist endret ved årsmøte 19 mars 2023

§ 1. Navn.

 1. Klubbens navn skal være; Nordmøre og Romsdal Kjøretøyhistorisk Klubb. (NRKK)
 2. Klubben skal være tilsluttet Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK)

§ 2. Formål.

Klubben har til formål:

 1. å skaffe til veie så mange opplysninger som mulig om eldre kjøretøy og sjåfører, og å sikre data og informasjon om disse.
 2. å medvirke til at det blir tatt vare på så mange slike kjøretøy som mulig og å skaffe til veie deler og tilbehør, samt å medvirke til at kjøretøyene settes i forsvarlig og original stand.
 3. å samarbeide med andre klubber og organisasjoner som kommer inn under vårt interessefelt.
 4. å arrangere sammenkomster og løp for å fremme interessen for eldre kjøretøy.
 5. å utgi informasjon til medlemmene for å fremme forståelse og kunnskap om sitt

og andres kjøretøy.

§ 3. Medlemmer.

Alle som eier eldre kjøretøy eller er interessert i slike kan bli medlem.

§ 4. Årsmøte.

 1. Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er ført opp på sakslisten. Til behandling skal alltid foreligge:
  a) årsmelding fra styret, utvalg og komiteer, b) revidert regnskap,
  c) fastsettelse av kontingent, gebyrer og godtgjørelse for kommende driftsår,
  d) budsjett,
  e) valg.
  I tillegg skal årsmøtet behandle eventuelle innkomne forslag og andre saker som er anmeldt innen fristens utløp.

  Frist for å melde saker til årsmøtet er 3 uker før møtet.

  Sakslisten, eventuelt med styrets innstilling, skal sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

 2. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når:
  a. det blir vedtatt på ordinært årsmøte, eller
  b. når et enstemmig styre krever det, eller
  c. når 1/3 av klubbens medlemmer krever det.

Varsel om og saksliste for det ekstraordinære årsmøtet, skal sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

§ 5. Vedtektsendring og oppløsning.

 1. Endringer av klubbens vedtekter kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært
  årsmøte. Slike endringer krever 2/3 flertall.
 2. Vedtak om oppløsning av klubben må behandles på to etter hverandre ordinære årsmøter, og krever ¾ flertall på begge møtene.

Det årsmøtet som bestemmer endelig oppløsning av klubben, avgjør med
simpelt flertall hvorledes klubbens aktiva skal anvendes.

§  6. Styret og utvalg.

 1. Styret velges i årsmøtet. Det skal bestå av seks personer; formann, nestformann, sekretær, kasserer og to styremedlemmer, samt tre varamedlemmer. 

  Formannen velges for ett år.
  De fem andre medlemmene i styret og varamedlemmene velges for to år, dog slik at to medlemmer av styret velges et år, mens tre medlemmer velges neste år. Ett varamedlem er på valg hvert år.

  Styret ivaretar klubbens drift mellom årsmøtene. Formannen har prokura. Så vel driftsåret som regnskapsåret følger kalenderåret. Styremøter holdes når formannen eller minst halvparten av det øvrige styret krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og denne skal undertegnes av referenten og minst to andre tilstedeværende.

  Stemmelikhet avgjøres med formannens dobbeltstemme.

 2. På årsmøtet velges også:
  a. redaktør av "Medlemsnytt" Webside og Facebook. Denne velges for to år.
  Redaktøren har møte- og forslagsrett i styremøtene, men ikke stemmerett.
  b. to revisorer. Disse velges for to år, men slik at en er på valg hvert år.
  c. forsikringskomite (antall medlemmer etter behov). Disse velges for ett år.
  d. en valgkomite på tre medlemmer. Disse velges for to år, men slik at en er på valg
  hvert år.
  e. øvrige utvalg som årsmøtet til enhver tid finner hensiktsmessig.

Alle valg under denne paragrafen avgjøres ved simpelt flertall.

§  7. Kontingent, gebyr og godtgjørelser.

Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Det samme gjelder gebyr for tjenester som klubben utfører for medlemmene og eventuelle godtgjørelser til styret eller andre. Vedtakene gjelder for kommende driftsår. Vedtakene krever simpelt flertall. Størrelsen på beløpene trenger ikke være kunngjort ved innkallingen.

§  8. Opphør av medlemskap.

 1. Medlemmene står fritt til når som helst å melde seg ut av klubben. Klubbens eiendeler
  skal uten opphold tilbakeleveres og økonomisk mellomværende med klubben skal gjøres
  opp. Forfalt og innbetalt kontingent blir ikke refundert.
 2. Dersom forfalt medlemskontingent ikke blir betalt, etter ordinært krav pluss en purring,
  kan styret bringe medlemskapet til opphør.
 3. Årsmøtet kan utelukke eller ekskludere medlemmer som grovt eller gjentatte
  ganger bryter klubbens vedtekter, eller på annen måte anses uskikket eller uverdig til å
  være medlem. Medlemmet det gjelder skal være orientert om at saken vil bli fremmet,
  og vedkommende skal gis møterett for å legge frem sin sak, men må fratre under
  eventuell diskusjon og ved stemmegivningen. Beslutning av eksklusjon krever ¾ flertall.

Forfalt og betalt kontingent blir ikke refundert.

 >> Les Personvern <<

Les gjerne Personvern også :)